21 اجزای داربست

21 اجزای داربست


21 اجزای داربست

ستون داربست

لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می دهد ستون داربست نامیده میشود

این لوله انتقال بار داربست به زمین را انجام میدهد که آن ار به صورت قائم و کمی متمایل به ساختمان نصب نمود

طول این لوله ۶ متر و برای اضافه کردن آن از بست های برشی استفاده میشود

در شکل زیر میتوانید لوله ستون را مشاهده کنید

لوله های  افقی

این لوله ها داربست را به صورت افقی مهار میکنند

این لوله ها نقش تکیه گاه را به صورت لوله های زیر تخته ای ایفا میکنند

این لوله ها باید عمود بر ستون داربست نصب شوند

در شکل زیر میتوانید لوله های افقی را مشاهده کنید

 لوله های زیرتخته ای

لوله هایی که بین لوله های افقی و دیوار ساختمان نصب میشوند لوله های زیر تخته ای نامیده میشوند

این لوله ها عنوان تکیه گاه را درداربست دارند

در شکل زیر میتوانید لوله های زیر تخته ای را مشاهده کنید

21 اجزای داربست

21 اجزای داربست

شمع مایل

لوله ای که بر روی زمین و یا ساختمان مجاور قرار میگیرد را لوله شمع مایل مینامند

در شکل زیر میتوانید لوله شمع مایل را مشاهده کنید

لوله های مهار

لوله هایی که به صورت قطری نصب میشوند و از حرکت داربست جلوگیری میکنند

قید دیواره درگاهی

لوله ای که در میان دو سطح یکپارچه همانند لغازهای درگاهی با دیواره های پنجره گوه کوبی می شود

و در نتیجه این کار داربست به ساختمان مهار میشود

قید

لوله ای است که داربست را به قید دیواره درگاهی با یک مهار محکم دیگر متصل می نماید.

دستک های افقی داربست (لوله های عرضی)

لوله ای که میان دو لوله افقی سراسری نصب میگردد را دستک های افقی مینامند

میله شکاف دار اتصال

جهت اتصال دو لوله به یکدیگر از میله شکاف دار استفاده میشود

این نوع اتصال داخلی بوده و نسبت به بست بوشی استفاده وسیع تری دارد

پایه مهار

برای محکم نمودن قید دیوار در میان دولغاز مورد استفاده قرار میگیرد

اتصالات جهت پل زیر سقف و غیره

اتصالی که به بخش انتهایی یا همان بالایی لوله های عمودی داربست نصب می گردد، وظیفه محم کردن داربست به پل های زیر سقف را دارد.

بست پله ای داربست و صفحه پله

به جهت ایجاد پله داربست، ایجاد پلکان و هم چنین پاگرد در بدنه داربست و در نهایت کاهش خطر حوادث و دسترسی آسان تر، در کل ارتفاع پله ها را نصب می نمایند.

پل

لوله ای افقی که بر روی لوله های زیر تخته ای محل یک پنجره تکیه دارد را پل مینامند.

و تکیه گاه لوله های زیرتخته ای میانی را فراهم می سازند.

بست راست گوشه

بست راست گوشه یا قائمه، نوعی از بست بود که ستون یک داربست را به لوله افقی سرتاسری داربست متصل می نماید.

در شکل زیر میتوانید بست قائم را مشاهده کنید

21 اجزای داربست

21 اجزای داربست

بست لوله زیر تخته ای

اتصالی غیر باربر بوده که به جهت متصل ساختن لوله زیرتخته ای یا دستک افقی داربست به لوله افقی سرتاسری استفاده می گردند.

بست گردان

برای اتصال دو لوله تحت زاویه مورد نظر و برای اتصال یک مهار به ستون یا لوله افقی استفاده میشود

بست بوشی

اتصال دهنده ای است که سر لوله ها در داخل آن ها قرار می گیرد و دو لوله سر به سر به هم وصل میشوند

بست خاردار

برای اتصال دادن لوله های دو تکه استفاده می گردد.

مهار انتهایی

بست هایی که به بخش انتهایی لوله ها بسته شده

صفحه زیرستون

صفحه ای که زیر ستون قرار گرفته و سطح اتکای آن حداقل ۰٫۲۲۵ متر مربع است

صفحات دیگری نیز با پایه قابل تنظیم وجود دارند.

پایه قابل تنظیم

به جداره داخلی پایین داربست وصل میشود  و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می گردد.

 

21 اجزای داربست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.