بست داربست

مجری اسکلت فلزی در رشت

قطعات داربست

قطعات داربست داربست شامل قطعات زیر می باشد.   استانداردها: پایه های عمودی (همچنین به آنها قائم گفته می شود).   لجر: ... ادامه مطلب
21 اجزای داربست

21 اجزای داربست

21 اجزای داربست ستون داربست لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می دهد ستون داربست نامیده میشود این لوله ... ادامه مطلب